מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר SAY

מפעיל האתר, דוד מורגנשטרן מחויב לכבד את פרטיות המשתמשים באתר. על מנת לשפר את ההגנה על פרטיות המשתמש אני מפרסם מדיניות פרטיות זו ומספק את המידע המצוי בה אודות האפשרויות העומדות בפני המשתמש בעת שימושו באתר ובנוגע להתנהלות החברה בעניין איסוף מידע מהאתר.

1. כללי

1.1  איני שומר כל מידע אישי על גולשי האתר אלא שומר מידע סטטיסטי בלבד הכולל, בין השאר, עמודים בהם צפה גולש האתר. זהו מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש באופן אישי.

1.2  במקומות מסוימים באתר ייתכן והמשתמש יתבקש להעביר פרטים אישיים לידי ובהם שם, דוא”ל וטלפון. פרטים אלו נשמרים על ידי במאגר הלקוחות ומשמש לצרכים פנימיים ותקשורת עתידית עם הלקוחות. פרטים נוספים כגון פרטי כרטיס אשראי אינם נשמרים על ידי.

 

2. מאגר המידע והשימוש בו; מסירת מידע לצדדים שלישיים

2.1  הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע שלי. אני מתחייב לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות:

 

 • לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש;

 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

 • לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים (במקרה שיועבר מידע זה לצדדים שלישיים, לא יזהה את המשתמש אישית);

 • גביית תשלום;

 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו.

2.2  אהיה רשאי, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לפעילות המשתמש במסגרת האתר, לצדדים שלישיים לרבות גופים השותפים לפעילות העסק על פי שיקול דעתי. יובהר כאמור כי מדובר במידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש.

2.3  אני עשוי לעשות שימוש במידע מצטבר ובלתי אישי שאספה בכל אחת מהנסיבות כאמור לעיל. אני עשוי לשלב מידע בלתי-אישי שאספתי עם מידע בלתי אישי נוסף שנאסף ממקורות אחרים. כמו כן, אני רשאי לחלוק מידע מצטבר עם צדדים שלישיים לרבות יועצים, מפרסמים ומשקיעים למטרת ביצוע ניתוח עסקי כללי. למשל, אני רשאי לדווח למפרסמים אודות מספר המבקרים באתר. מידע כאמור אינו כולל כל מידע אישי וניתן יהא לעשות בו שימוש על מנת לפתח תוכן ושירות שיסייעו למשתמש ועל מנת להתאים תוכן ופרסום.

 

3.  צדדים שלישיים

3.1  ייתכן וישנם מספר מקומות באתר שבהם יכול המשתמש להקליק על קישור לשם גישה לקישורים לאתרים שאינם כפופים למדיניות פרטיות זו ואינם קשורים לעסק שלי. בקישורים הללו עשויים לבקש מהמשתמש ו/או לאסוף מידע עליו באופן עצמאי לרבות מידע אישי מהמשתמש ובמקרים מסוימים לספק לי מידע אודות פעילות המשתמש בקישורים הללו.

3.2  כל צד שלישי אשר אני עשוי לגלות לו מידע אישי בכפוף למדיניות פרטיות זו עשוי להיות בעל מדיניות פרטיות משלו אשר מתארת כיצד הינו עושה שימוש ומגלה מידע אישי. המדיניות כאמור תסדיר את השימוש, הטיפול והגילוי של המידע האישי של המשתמש לאחר שחלקתי אותו עם צדדים שלישיים כאמור במדיניות פרטיות זו. אם ברצונך לקבל מידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, אני מעודד אותך לבקר בקישורים של צדדים שלישיים כאמור.

3.3  אני עשוי להרשות לצדדים שלישיים, לרבות ספקי השירות המורשים שלו ומפרסמים להציג פרסומות באתר. הצדדים השלישיים הללו עשויים להשתמש בטכנולוגיות מעקב, כגון “Cookies” (ראו להלן), על מנת לאסוף מידע אודות משתמשים אשר צופים או מבצעים אינטראקציה עם הפרסומות שלהן. השימוש שחברות אלו עושות ב“Cookies“ כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות שלי.

 

4.  מסירת מידע לצד שלישי

 

 • להלן מצבים בהם בגינם אני עשוי לחלוק את המידע של המשתמש עם צדדים שלישיים:

 • כאשר המשתמש אישר לי להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים;

 • במקרה בו המשתמש ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;

 • במקרה בו אחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;

 • בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ”ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות שלטונית אחרת;

 • על מנת לקבוע או לממש את זכויותיה המשפטיות של העסק;

 • על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין;

 • כאשר אני מאמין כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגע לפעילות בלתי חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;

 • על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של העסק, עובדי העסק, משתמשי האתר או אחרים;

 • בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי החברה, מיזוג, איחוד או מכירת נכסים, או במקרה של פירוק.

5.  שימוש ב-“Cookies“

5.1  אני עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.

5.2  עוגיות(Cookies) : אני עושה שימוש בעוגיות לרבות עוגיות של “פייסבוק” כאשר משתמש עושה שימוש באתר, ובמקרה כאמור אני עשוי להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה (cookie), אני עשוי גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר, כגון דפי אינטרנט בהם הינו מבקר, הקישורים עליהם הוא מקליק והחיפושים שהוא מבצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות (cookies)  באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות (cookies). אם יבחר המשתמש לסרב לעוגיות (cookies), עליו לשים לב כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש בחלק מהמאפיינים המוצעים במסגרת האתר.

 

6.  אבטחת מידע

6.1   אני מיישם מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. איני מתחייב ששירותי יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.  

6.2   אני בוחן מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך על מנת לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר. עם זאת, לא אהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה.

 

7.  דיוור ישיר

משתמש אשר יזין את פרטי הקשר שלו באתר (לרבות אימייל ומספר טלפון) מאשר לחברה לפנות אליו ולשלוח לו דברי פרסומת בכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982.

 

8.  זכות לעיין במידע ולעדכנו

8.1   על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של החברה. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל. פנייה כזאת יש להפנות אלי בדוא”ל שכתובתו היא: 7729813@gmail.com. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל על פי שיקול דעתי הבלעדית וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדי בשל כך.

8.2   אם המידע שבמאגר המידע שלי משמש לצורך פניה אישית למשתמש,

הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

 

9.  שינויים במדיניות הפרטיות

אני רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר שלי.